Kathmandu 2010
Thamel, Durbar Square, Bhaktapur, Swayambu, Boudha, Pashupathinath