ANNAPURNA Basecamp 2013
Teil 03: Himalaya (2920m) > Pokhara