ANNAPURNA basecamp trek 2013
Teil 01: Pokhara > Annapurna Basecamp

Teil 02: Annapurna Basecamp

Teil 03: Himalaya > Phokara

Teil 04: Pokhara

Teil 05: Pokhara > Kathmandu

< zurück <