ANNAPURNA Basecamp 2013
Teil 05: Pokhara > Kathmandu